Ulbjerg Købmandsgård. Borgergade 1.

Den oprindelige købmandsgård er opført i 1874 af Lars Pedersen, som havde en lille høkerbutik i en ejendom, der lå syd for købmandsgården.

I 1881 udlejede Lars Pedersen forretning med kontor og nogle udbygninger til ung­karl A.J.Ambrosius fra Bystrup, for en årlig leje af 400 kr. Men det endte alligevel med, at der i 1883 blev holdt auktion over købmandsgården, som A.J.Ambrosius overtog for gælden

I 1903 antog AJ.Ambrosius en bestyrer til købmandsgården og flyttede selv til Skals For så i 1910 at mageskifte med købmand Chr. Skovs forretning i Sundstrup. Købmand drev forretning her i over 30 år. Foruden kolonial og isenkram og en lille manufakturafdeling, var salg af foderstoffer og grovvarer. Tilligemed der blev drevet landbrug fra gården. 1932 blev der givet ret til anbringelse og drift af benzintank­anlæg.

Købmand Skov døde i 1942 og forretningen blev herefter ført videre af sønnen Laur­berg Skov. Hele købmandsgården medbrændte i 1954, men blev opført samme sted i moderniseret udgave. Landbruget blev herved nedlagt.

Også Laurberg Skov drev forretningen i ca. 30 år. Efter hans død i 1976 overtog hans søn og svigerdatter Lis og Thorkild Skov købmandsgården. 2017 overtog Claus Skov forretningen.

Borgergade 2.

(Den gamle stråtækte skole)

Huset her er opført i 1856, som skolebygning, med skolestue i den østre ende. Der var desuden en lille staldbygning og lade, der havde hørt til den forrige skole, som lå hvor bageriet ligger. Udbygninger lå langs med kirkegårdsdiget, (i Sparekassens ha­ve).

Skolelæreren hed Christen Mortensen, han var lærer fra 1839 til 1859. Derefter blev Erik Holst, fra Gørup skole, lærer indtil sin død i 1883. Hvorefter skolelærer Gunde­sen bestred embedet der på stedet til 1912. Da blev en ny skole bygget på Grøndals­vej, hvor Gundesen fortsatte som lærer indtil 1919.

Kommunen havde nu huset til salg, og det blev i 1913 købt af murer Anton Hansen. Året efter solgte han det til Søren Sørensen, der tre år senere afstod det til svigersøn­nen, Morten Jensen. I 1922 solgte han det til Carl Agerboe, som samme år solgte til mej erist Peter Pedersen.

Peter Pedersen forandrede lidt om på huset, kortede et stykke af den østre ende, og satte en karnap på.

Pedersen var ansat som mejerist på mejeriet, hvor han også, i mange år, lavede drit­ler. Desuden havde han en lille butik, hvor han solgte træsko og andet fodtøj.

Efter hans død, boede enken Jørgine Pedersen i huset Da hun døde i 1998, blev det købt af Frederik Skov fra Sundstrup.

Posthus og Telefoncentral

Borgergade 3.

Huset her bygget i 1916 af Nicolaj Nielsen. Han indrettede det med brevsamlingsted i et lokale til højre for indgangsdøren. Telefonbordet stod i deres private stue og blev i mange år passet af hans kone Petrine. Nicolaj Nielsen var i mange år landpostbud i den nordlige del af kommunen.

Han afgik efter 41 års tjeneste i 1941. Petrine døde i 1946. Datteren Mary overtog herefter begge bestillinger indtil hun i 1949 afstod huset med central og brevsamling­sted til Tømrer Peder Hansen og hans kone Dagny Hansen.

Efter Peder Hansens død i 1962 blev brevsamlingstedet flyttet til andet sted i byen. I 1965 blev Dagny Hansen afløst som bestyrer af Anna Bech, og telefoncen tralen blev flyttet over på modsat side af gaden, Borgergade 8. Anna Bech var nu centralbestyrer indtil centralen i 1972 blev automatiseret.

Ejer i 2019 Tommy Jensen

Borgergade 4

Her på stedet lå der i 1822 en degnebolig med skolestue, ca. der hvor bageriet lå ( Borgergade 6). Huset vendte øst, vest med udbygninger, stald og lade, langs med kirkegårdsdoget, hvor Sparekassen ligger var der gårdsplads og legeplads. På pladsen var der også en brønd til brug for familien og skolebørnene. Skolelæreren var på dette tidspunkt Hans Agerschou (1822-1838). Degneboligen og brønden var i en meget dårlig forfatning, så der blev indgivet mange klager til skolekommissionen om at få foretaget forandringer. Efter Agerschou blev Christen Mortensen antaget som degn og skolelærer i 1838 - 1859. Christen Mortensen var meget utilfreds med skoleforholdene, så han indsendte mange små klagebreve til kommissionen.

Et lille eksempel:

Ærbødigst P. W.

Angående reparation ved Skolen i forestående sommer, tillader jeg mig herved ærbødigst at forny min i afvigte efterår gjorte begæring om nyt træværk ved skolens brønd, hvorved jeg tør oplyse, at vandtruget trænger til at repareres og er for tiden er ubrugeligt. Det er mit håb, at afhjælpen sker således, at der kan lukkes over Brønden. Katte og høns drukner i brønden og fugle bygger reder imellem kampestenene foroven, vejstøv og gammelt tag fra husene blæser bestandigt deri, da den er meget tæt ved vejen og bygningen, så at vandet, der ellers er godt, umuligt kan være det og jeg beder derfor om, at det måtte afhjælpes.

Ulbjerg Skole 1ste Mai 1852

Ærbødigst C. Mortensen

Enden på visen blev da, at der i 1857 blev opført et nyt skolehus, som i dag er Borgergade nr. 2

Efter Christen Mortensen var læreren Erik P. Holst (1860-1870). Derefter lærer Gundersen (1878-1919). Skolen blev i 1912 nedlagt og kommunen solgte bygning med jord til murer Anton Hansen, som solgte den videre til Søren Sørensen. Derefter blev den handlet lidt med indtil træhandler Peder Pedersen købte den i 1922. P. Pedersen solgte grunden i 1924 til Visti Bech.

Han fik opført et hus derpå, som i 1955 blev købt af Skals Sparekasse. Ulbjerg afdelingen startede den 1. juli 1938 og havde gennem årene haft til huse hos træskohandler P. Pedersen Borgergade nr. 2. Sparekassen i i Skals har eksisteret som selvstændig pengeinstitut siden 1876, men ved årsskiftet 2012/2013 er det historie. Her lægges sparekassen sammen med Den Jyske Sparekasse, som fremover bliver navnet. I 2013 lukkes afdelingen i Ulbjerg.

 

1980

1995

Bygningen ejes nu af Claus Skou

Købmandsforretning.

Borgergade 5.

Nicolaj Nielsen købte i 1903 en grund af sognefoged Chr. Christensen, og samme år fik han huset bygget. Foruden han startede købmandsforretning, havde han også skomagerværksted og brevsamlingsted. Han solgte huset og købmandsforretning i 1916 til Peder Urup, som allerede i 1918 solgte det igen til Mikkel Jensen.

Den 26. febr. 1925 købte Visti Bech forretningen af Mikkel Jensen. Visti Bech var oprindelig tømrer og da han også drev vognmandsforretning, blev det mest hans kone og en kommis der passede butikken indtil børnene blev voksne, og hjalp til.

I 1932 blev der givet tilladelse fra Det danske Petroleumsselskab A/S om ret til anlæg og drift af et benzinanlæg på matr. 11 g

Sønnen Age Bech overtog senere vognmandsforretningen, og i 1963 overdrog Visti Bech købmandsforretningen til sønnen Tage Bech. Han drev den en del år, men den blev senere nedlagt, som købmandsbutik.

I 2012 blev ejendommen overtaget af Tommy Jensen (T.J Byg Holding ApS) og er udlejet 

 

Ulbjerg Bageri.

Borgergade 6.

På en grund taget fra "Den gamle Skole", byggede Anton Hansen i 1914, dette bageri som han i nogle år drev ved hjælp af en bagersvend. Han solgte det til en Senius Jensen i 1919, der samme år afstod det til landmand Jens Jensen, (BagerJens). Han sælger det til bager J.P. Giversen fra Skals. De handler noget frem og tilbage, men 1921 er det Jens Jensen der har det, indtil han i 1927 sælger til Chr. Mortensen i Ulbjerg. Samme år sælger han bageriet til Peter Ørum. I 1931 bliver det overtaget af Nicolaj Christensen. Stadig er der ingen af ejerne der er udlært bagere, men må klare sig med en bagersvend.

I 1942 blev bageriet købt af bagersvend Gunnar Nielsen fra Nr. Rind. Han havde bageriet i fyrretyve år, indtil sin død i 1982. Hans kone Edith solgte det kort tid der­efter. Siden er det blevet handlet en del med. I marts 2005 blev ejendommen revet ned og på grunden blev der etableret en parkeringsplads og et grønt område, som den 17. juni 2006 blev officielt indviet af Borgmester Gunnar Korsbæk.

Bageriet 1915. Dagmar Nielsen og Christen Hansen

Marts 2017

Borgmester Gunnar Korsbæk den 17. juni 2006

Kunstner: Stenhugger Johan W. Kallmayer Viborg

Snedkerværksted.

Borgergade 7.

I 1930 købte snedker Peter Hansen en grund af skomager Søren Nielsen for 800 kr. Her opførte han et hus med snedkerværksted. Han havde det kun få år, indtil han i 1935 solgte det til Herman Nielsen fra Gedsted. Han havde det i 10 år, hvorpå Peter Hansen købte det igen. Efter 5 års forløb solgte han det til Niels Age Christiansen, som i 1960 afstod det til snedker Sv. Age Laursen. I 1963 blev det købt af Søren Fjeldsø. Han afstod det i 1986 til svigersønnen Plougmann Bech. 

I 2007 blev ejendommen købt af Morten Ladov

Borgergade 8.

Grunden, hvorpå dette hus ligger, er udstykket fra bageriet i 1915, fra Anton Hansen til Visti Bech, som derpå opførte huset. Han solgte det igen i 1920 til Anton Hansen, som ejede det indtil han i 1935 solgte det til bagersvend Otto Lauritsen fra Skals. Han sælger det igen i 1938 til en J.P. Rissing. Herefter bliver det handlet en del med, indtil det i 1940 bliver købt af pastor Ubbesen i Ulbjerg, af Rousø herredsret.

Efter Ubbesens død i 1951, sælger arvingerne huset til vognmand Aage Bech, efter hans død, er det hans kone Anna Bech, der er nuværende ejer af huset.

Huset var i sin tid indrettet med butikslokaler, hvor tømrer Peter Hansen havde værk sted i nogle år. Ovenpå var der en lille lejlighed, hvor syerske Karoline Møller boede en del år. Nuværende ejer er Ejvind Bech.

Skomagerværksted.

Borgergade 9.

Huset er opført i 1882 af enken efter Jens Ambrosius Jensen i Bystrup, Maren Peders datter. Hun lejede jorden af sognefogeden Chr. Christensen, (kaldet Kren Soren) for en leje af 10 kr årlig, i 45 år, efter hendes død i 1902 overtog han huset. Huset blev solgt året efter til Jens Christensen og hans kone Sørine, de havde tidligere ejet Ulstrupgården. 1925 døde Jens Christensen, konen var død nogle år forinden. Arvingerne afstod nu huset til skomager Chr. Jensen Christiansen, som dog allerede inden et år solgte det til skomager Søren Nielsen.

Søren Nielsenhavde værksted i den ene ende af huset og hans kone Anna havde systue inde i stuen. Det var et par flittige og nøjsomme mennesker. De boede der i huset resten af deres liv.

I 1987 blev huset solgt til Claus Krogh Hansen.

I 2000 blev huset solgt til Kaj Aage Poulsen

Borgergade 10 A og 10 B.

Matr. 18 og 19, har siden i 1700 tallet været små fæstegårde på hver godt 2 skp. hartkorn, hørende under Lynderupgård. som i 1895 afstår dem til P. Kieldsen på Nørreris, og de bliver sammenlagt som matr. 19a.

Ejendommen, matr.nr 18a, lå i sin tid, langs med kirkegårdsdiget (Grethe Sørensens have). Ejeren af matr.nr 18 var forpligtet til at være kirkeværge for Ulbjerg kirke og besørge ringningen. Gange og stens renholdelse. Kirkens indvendige afvaskning etc. Forpligtelsen bortfalder så snart kirken ejes af andre end P. Kieldsen, Nørreris, eller hans slægt.

I 1903 blev ejendommen købt af Christen Laustsen, der var murer og tømrer, i daglig tale kaldet Kren Præst, han havde lidt værksted i kælderen.    Nuværende ejer er Fredborg Ejendomsselvskab APS

Tidligere Kommunekontor.

Borgergade 11.

Huset er opført afUlbjerg kommune sidst i 50-eme, på såkaldt gadejord, og anvendt til kommunekontor indtil 1972, da kommunerne blev sammenlagt. Den første kæmner, indtil 1967, var Svend Th. Sørensen. Den næste var Reiner Vendelboe, som bestred embedet indtil sammenlægningen. Huset blev heref­ter solgt, og der har været flere forskellige ejere siden da. Den nuværende ejer er Aksel Rørbinder Christensen.

På parkeringspladsen derved, lå i sin tid fattighuset, langs med Skovgårdsvej .

Fattighuset var et lille hvidkalket, stråtægt hus. Det nedbrændte nytårsaften 1935. Det var da ca. 100 år gammel. Da det brændte, var det beboet af Søren Nielsen med familie.

Borgergade 12

Denne grund var i sin tid matr. 18, som blev sammenlagt med matr. 19a. Chr. Christensen solgte den i 1915 til murer Alfred Nielsen, som opførte en lille landbrugsejendom. Den blev handlet lidt med, indtil den i 1922 blev købt af Kristine og Kristian Kjeldsen. Da de omkring 1960 kom på plejehjem, blev jorden solgt fra, og huset købt af Ellis Sørensen fra Gørup, den nuværende ejer er hendes datter Grethe Sørensen.

Den første damefrisør, der nedsatte sig i Ulbjerg ca, 1930, var Nora Lauritsen fra Vie. Hun fik en stue der i huset, og indrettede den til salon. Da hun holdt op sidst i 30eme, overtog damefrisør Stinne Mortensen salonen, og var der i nogle år.        Nuværende ejer er Ulbjerg Erhvervsudlejning

Smedeværksted.

Borgergade 13.

Dette er et hus, hvori der har været mange gøremål. I 1885 købte Christen Laustsen grunden af Lærer Gundesen, da det egentlig var gade jord, blev der i 1897 tinglyst en deklaration, hvorved underskrevne lodsejere erklæ­rede, ikke at have krav på matr. 24, Ulbjerg, og at det tilhører Chr. Laustsen. Han, der var murer og tømrer, (kaldet Kren Præst), byggede hus på grunden. Dette hus solgte han i 1903 til slagter Peder Telling, der måske har haft kød­udsalg i kælderen, der var ret stor. Peder Telling solgte huset i 1912 til Kristen Kristiansen. Han startede en lille høkerbutik i kælderen. Kr. Kristiansen døde i 1928, for egen hånd.

 

Johannes Jørgensen fra Ulbjerg, købte herefter huset af dødsboet. I en lille lejlighed der var indrettet på loftet, havde kommunens hjemmesygeplejerske Marie Frederiksen boet i nogle år. Hun blev nu gift med Johannes Jørgensen. De havde i begyndelsen kødudsalg fra kælderbutikken, senere blev der brød­udsalg. Tillige havde Marie Jørgensen pensionærer til at bo og spise, desuden var der Cafe i den ene ende afhuset. Der foruden havde hun sygeplejegerningen at passe. I 1946 blev huset solgt til Jens Chr. Jensen, som fortsatte med brødudsalget. Efter hans død i 1959, blev det købt af smedemester Niels Christensen, og brødud­salget ophørte. Smeden moderniserede huset en hel del, desuden indrettede han sme­deværksted i udbygningen. I 1963 solgte han det til maskinmester Gunnar Nielsen. Han havde kun i fire år, indtil han i 1967 afstod det til smed Peder Østergaard Nielsen, som siden har bygget større værksted og en hal til maskinsalg. Ejer i 2019 Gudrun Nielsen.

Borgergade 14  Dingo, Autoværksted

   

     Chr Laustsen (Præst) solgte i 1904 en parcel fra matr. 19a til smed Jens Nielsen, som samme år opførte beboelseshus og smedie på grunden. I 1912 afstod han ejendom­men til smedemester Chr. Møller. Han døde i 1940, og ejendommen blev overtaget af pastor Ubbesen, som solgte den igen i 1946 til smed Niels Christensen, kaldet den sorte smed, som havde et lille værksted ved den gamle central i Ulbjerg.

Nogle år senere nedrev Niels Christensen de gamle bygninger og opførte et to-etages hus med mekanikerværksted og forretning.

I 1963 blev det købt af Otto Sloth fra Låstrup. 2 år senere solgte han det videre til Elsa og Erik Thorup, de drev mest benzinsalg og forretning (Dingobar).

De solgte det i 1979 til Tove og Sv. Aage Hansen, der er de nuværende ejere. I dag er der kun mekanikerværkstedet tilbage.

 

Borgergade 15.

Den 27. marts 1924 blev tinglyst skøde fra Jørgen Jørgensen til Jens Lillethorup på et stykke gadejord, og tiltrådt af 8 navngivne bymænd, der var andelshavere. Jens Lillethorup opførte i 1925 dette store hus, hvori der var 5 lejligheder. Da han døde i 1932 ville enken Nielsine Lillethorup ikke beholde det, og afstod det til maler Anders Chr. Jensen. Han solgte det igen fire år efter, i to halvparter. Den ene halvpart blev købt i 1939 afkøbmand Skov i Ulbjerg. Den anden part blev i 1943 købt af Skovs enke Andersine Skov. Senere blev huset købt af Richard Pedersen, hvis kone Marie, i 1959 begyndte med at drive mælke og brødudsalg, i et lille butikslokale i den ene ende af kælderen, hvor der i nogle år havde været udsalg afkødvarer. I den anden ende var der stadig lejlighed. Ellers var der kun den lejlighed, som ejeren selv brugte.

På grund af sygdom ophørte Marie i 1978 med mælk- og brødudsalg, og samme år døde hun. Richard Pedersen blev i huset til sin død 1992. Få år derefter blev huset solgt til Birgitte Rannes.

Huset er i 2011 udlejningsejendom. Ejer B.P. Ejendomme Løvel ApS.

Borgergade 16

I 1883 solgte Niels Mortensen en parcel udstykket fra matr.nr 11 c, en gård der lå

ca. Borgergade 21, til sin svigersøn Søren Jacobsen Foldbjerg, Nr Rind. Han opførte et lille hus på grunden, som han fem år senere afstod til Kristian Jensen (Højgaard). Trine og Højgaard boede mange år i det lille hvide hus. Trine holdt pogeskole, det vil sige, at inden skolegangen begyndte, kom børnene der for at lære bogstaverne og for at stave. Højgaard holdt meget af at høre børnene synge fædrelandsange, bl.a. "I Natten klam og kold".

Efter Trines død, solgte Højgaard huset i 1935 til Visti Bech, som året efter afstod det til Gerda og Rønning Bech. De fik huset gjort lidt større, ved at sætte en mur omkring, senere er der sat en gulstensmur om .

De solgte huset i 1952 til Carl Christensen, efter hans død boede hans kone Anna der en del år, indtil Adolf Mogensen fra Lillethorup købte det. For et par år siden solgte han det til  Peter Sørensen. Nuværende ejer er Michael Steffen Uglebjerg Sørensen

Ulbjerg Brugsforening. 

Borgergade 17. A.

Bygningen, til brugsforeningen er opført i 1941. Men Ulbjerg og Omegns Brugsfor­ening blev startet i 1937, og havde først til huse i huset der ligger overfor. Fra foreningen startede i 1937, til den blev nedlagt i 1995 har der kun været 2 uddelere. Nemlig Alfred Nielsen indtil 1970 og derefter resten af tiden, Poul Hen­riksen.

Året efter blev huset købt af murer Jørn Sørensen, Sundstrup, som har indrettet det med 3-4 lejligheder.

Ejer 2019 Jens Peter Christensen

Borgergade 18.

På en parcel udstykket fra matr.nr 11 c, i 1931 fra Jørgen Jørgensen til Anton Han­sen, som i 1934 opførte dette hus. På grunden lå der i forvejen en udhusbygning, den var delvis opført af materialer fra det nedrevne Hospital i Gørup, bI. a. nogle meget brede gulvbrædder, desuden var der en lille lav dør, ca. 1,50 m. høj.

Anton Hansen opførte i 1934 et rødstenshus i forbindelse med udhusbygningen. Efter Kirsten og Anton Hansens død, blev huset i 1964 solgt til Anne og Peder Torp fra St. Thorup. Da de døde, blev huset solgt og er nu indrettet med tre lejligheder.      Nuværende ejer er Mikkel Frederiksen

Borgergade 19.

Bygget i 1940

År 2000 Gerda Bech

År 2011 Zbigniew Lada

Borgergade 20.

Dette hus blev i 1930 opført til et ældre ægtepar, Katrine og Chr Hansen, fra Ullits. Da Chr Hansen i 1944 døde blev huset solgt til Nielsine og Anders Nielsen, (Sine og Basse). For 3-4 år siden blev huset solgt, og er nu udlejet.  Nuværende ejer er Torben Aaris Kjølhede og Dina Aasted Kjølhede

Slagterforretning.

 Borgergade 21.

På dette sted har der fra ca. 1845 til ca. 1945 ligget en gammel stråtækket rødstens­landejendom, hvorfra en stor del af grundene vest for Borgergade er udstykket. Denne ejendom ejedes af Niels Mortensen, indtil han døde i 1900. Arvingerne solgte da ejendommen til skrædder Jørgen Jørgensen, som igen i 1925 afstod den til sønnen Jens Chr Jørgensen, 1933 byttede han med et hus, med Peter Ørum. Efter flere hand­ler blev den købt af murer Morten Christensen, som opførte 3 parcelhuse på grunden

I matr. 11 c, som blev købt af Christian Pedersen fra Nr. Rind, og hans datter Anna startede her en slagterbutik. Den solgte de i 1957 til Jens Sørensen. Efter hans død i 1966, blev forretningen solgt Frode Sørensen. Han havde den til omkring 1980 Efter ham blev den overtaget af Christen Sloth.

Nuværende ejer er Jan Erik Jacobsen.

Borgergade 22.

I 1929 solgte Jens Chr Jørgensen en grund til sin bror, Niels Jørgensen, som herpå opførte et hvidkalket cementstenshus, han havde dengang et lille cementstøberi, nu Stadionvej 4.

Niels Jørgensen startede sammen med sin kone en lille købmands- og træskohandel Han havde kun forretning i nogle få år, så blev han Fa1ckmand i Alestrup, og huset blev lejet ud til en barber-frisør, som havde salon og beboelse i stueetagen med kone og tre børn. Ovenpå var der en lille lejlighed for en enlig.

I 1940 købte Vagner Wurtz huset og frisørsalonen blev udlejet til barber Harry Kirke bæk. I 1947 overtog Ella og Søren Fjeldsø huset, men solgte det igen i 1953 til Esther og Vagner Malling, som så havde frisørsalon indtil Malling døde i 1976. Esther Malling bor der stadig.

Borgergade 23

 

År 2019 B.P. Ejendomme Løvel ApS.

Borgergade 24.

Dette hus er bygget omkring 1930, og har i tidens løb haft forskellige ejere. Den før­ste var en landpost, uddeler Alfred Nielsen og hans kone Ida har boet der. Margrethe og Chr Key Pedersen ligeså. Maren og Thorvald Lauridsen har boet der i mange år. Og for et års tid siden blev det solgt til den nuværende ejer, Ole Vester Sørensen.

Ulbjerg Manufakturforretning.

Borgergade 25a, og 25b.

Huset er opført i 1925 af skrædder Jørgen Jørgensen, foruden skrædderi blev der også en lille gam- og tricotageforretning, som efterhånden blev større. I 1938 blev forretningen overtaget af J ens Chr Jørgensen, som byggede et stykke til huset, så butikslokalet blev en del større. I 1956 afstod han hus og forretning til sønnen Johan Jørgensen, som havde den til ca. 1968, hvor den blev nedlagt. Huset blev nu købt af Bertel Bech Nielsen, som havde det indtil han i 1990 solgte til Aage Sørensen.

Ejer 2018 Jimmy Gørtz og Jan Sørensen

Borgergade 26

År 2000 Thomas Normann Kristensen

Borgergade 27

 

År 2000 Kirsten Gloggengiehser   Nuværende ejer er Lisa Maria Gloggengiehser og Per Linderoth Klausen

Borgergade 28

År 2000 Jørgen Sloth      nuværnde ejer er Jens Støttrup Nielsen

Borgergade 29

 

År 2000 Rolf Rasmussen  Nuværende ejer er Tanya Albertsen

Borgergade 30

År 2000 Kr. Verner Christensen     Nuværnde ejer er Kurt Poulsen

Borgergade 31

 

År 2000 Kr. Verner Christensen   Nuværende ejer er Alicja Christiansen

Borgergade 32

År 2000 Niels Sigurd Bak-Nielsen  Nuværende ejer er Morten Madsen og Jeanette Præstgaard Madsen

Borgergade 33

År 2000 Birthe Mosbech Pedersen   Nuværende ejer er Claes Pedersen

Borgergade 34

År 2000 Emil Bak Nielsen

Borgergade 35

År 2000 Kr. Verner Christensen         Nuværende ejer er Magdalena Lucja Croitoru

Borgergade 36

År 2000 Lars-Ole Kristiansen

Borgergade 37

År 2000 E Tonny Andersen   Nuværende ejer er Rafal Kazimierz Sowa

Borgergade 38

År. 2000 Villy Hansen   Nuværende ejer er Antonina Romanova

Borgergade 39 "Nørregaard"

År 2000 Martin Christensen

Borgergade 39

Ejere: Vera og Martin Christensen.

Borgergade 39.

Borgergade 40

Bygget i 1953 af Helga og Jens Laustsen Jensen. Helga solgte det i 1991 til John Vestergaard Jensen

Borgergade 41

Lars Sjømann

Borgergade 42

År 2000 Anna Mia Horn Petersen    Nuværende ejer er Kenneth Præstgaard Christensen

Borgergade 43

År 2000 Kirstine Marie Grønkjær   Nuværende ejer er Asger Grønkjær

Borgergade 44 

År 2000 Anita Doktor    Nuværende ejer er Susanne Petersen

Borgergade 44 ca. 1959

Borgergade 44 ca. 1961

Borgergade 45

År 2000 Ingrid Sloth

Minkfarmen Nuværende ejer er Tommy Schrøder Jensen

 

Ulbjerg Kro.

Studedriverne kom forbi Ulbjerg Kro når de drev Studene sydpå ad Hærvejen.

Borgergade 14. Smeden.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk