Vedtægter

 

for
Lokalhistorisk Forening for Ulbjerg - Lynderup Sogne
og
Ulbjerg Lokalhistorisk Arkiv

§ 1 Navn, hjemsted, stiftelse

  1. Foreningens navn er Lokalhistorisk Forening for Ulbjerg – Lynderup sogne. Foreningens hjemsted er Ulbjerg. Foreningen er stiftet 28. November 1978.

§ 2 Foreningens formål og opgaver
2.1 Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og forståelsen for de kulturhistoriske værdier i Ulbjerg og Lynderup sogne.

 

  1. Foreningen virker som støttekreds for Ulbjerg Lokalhistorisk Arkiv , der er en del af Viborg Kommunes Lokalhistoriske Arkiver , hvor Foreningen er repræsenteret
  1. Foreningen arbejder for at skaffe økonomisk grundlag for Ulbjerg Lokalhistorisk Arkiv, der i øvrigt drives for midler tilvejebragt gennem kontingent, tilskud fra det offentlige, institutioner, virksomheder, foreninger og private.

 

  1. Foreningen forestår indsamling, registrering og bevaring for Ulbjerg Lokalhistorisk Arkiv af arkivalier, billede, billed- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data, uanset medium af ikke statslig herkomst med tilknytning til Ulbjerg og Lynderup sogne. dette sker i overensstemmelse med standardinstruks for ledere af lokalhistoriske arkiver (udgivet af Sammenslutningen af Lokal Arkiver (SLA)).
  1. Det indsamlede materiale stilles under opsyn til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for tilgængelighed. Materialet betragtes som offentlig eje, og dets forbliven som sådan garanteres.

§ 3 Medlemmer

  1. Som medlem kan optages alle interesserede, der respekterer Foreningens formålsparagraf. Foreninger, Institutioner, virksomheder kan optages med et personmedlemskab.

§ 4 Generalforsamling

  1. Generalforsamlingen er Foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Oktober kvartal.
  1. Der indkaldes til generalforsamling med to ugers varsel ved annoncering i lokalt blad eller ved direkte henvendelse til medlemmerne.

 

 

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Kontingent
5. Valg
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

  1. Den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter :
  1. Forslag til punkt 7 , skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

 

  1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når bestyrelsens flertal ønsker det, eller en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.
  1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 1 måned efter begæring er fremsendt. Der indkaldes med motivering for dens afholdelse og i øvrigt som en ordinær generalforsamling.

 

  1. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Stemmeretten gælder for et medlemskab , der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 5 Foreningens og Arkivets ledelse
5.1Foreningens og Arkivets opgaver varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer . Desuden vælges der 2 suppleanter til bestyrelsen, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, Ansvarshavende på Arkivet er den til enhver tid fungerende arkivleder

 

 

  1. Revisorsuppleanten vælges for 1 år . Bestyrelsessuppleanterne vælges for 2 år dog med en på valg hvert år. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Dog afgår der i lige år 2 og i ulige år 3 medlemmer af bestyrelsen. Der afgår en revisor hvert år

 

  1. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, arkivleder, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der føres protokol over møderne. Bestyrelsen udpeger af sin midte 1 medlem der sammen med arkivleder, skal repræsentere Foreningen i Arkivudvalget.

§ 6 Kontingent, regnskab og revision

  1. Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent gældende for enkeltperson.
  1. Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Endvidere kan der modtages og tilvejebringes bidrag fra anden side

 

6.3 Foreningens regnskabsår er 1.10 – 30.9. Regnskabet revideres af de
valgte revisorer.

§ 7 Vedtægtsændringer

7.1 Ændringer af vedtægter kan ske med simpelt stemmeflertal på en
generalforsamling , hvor forslag herom har været på dagsordenen.

§ 8 Foreningens opløsning

8.1 Opløsning af Foreningen kan ske med simpelt stemmeflertal ved to på
på hinanden , med mindst 2 ugers mellemrum, følgende generalforsamlinger, hvor forslaget har været på dagsordenen.

§ 9 Samlingens og formuens anvendelse

  1. Ved Foreningens opløsning anbringes arkivets samlinger efter aftale med Arkivudvalget for Viborg Kommune, alternativt arkiverne i den gamleMøldrup Kommune, så deres forbliven i offentlig eje og deres offentlige tilgængelighed er garanteret. Foreningens formue og inventar m.v. anvendes efter general-forsamlingens bestemmelse.

Således vedtaget på Generalforsamlingen d. 19. November 2009
Tidligere vedtægter er hermed udgået.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk