Fredning af Ulbjerg Klint og omkringliggende arealer.

Den fulde ordlyd af Fredningssagen kan ses på: HTTPS://www2.blst.dk/nfr/04125.00.pdf

 

 

 

Begrundelsen til fredningen var primært at sikre offentlig adgang til de rekreative værdier og det smukke landskab

Fredningens indhold:

1. Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand.

2. Ændringer i terrænet eller i terrænformerne, herunder grus og lergravning, opfyldning og planering er ikke tilladt, dog tillades mergelgravning. Arealerne må ikke anvendes til oplags- og losseplads.

3. Uden for de nuværende haveanlæg må træplantning ikke foretages undtagen til bevarelse og foryngelse af eksisterende bevoksning. Selvsåning vil i fornødent omfang kunne fjernes ved fredningsnævnets foranstaltning.

4. Opførelse af bygninger på det fredede område er ikke tilladt. Dog kan bygningsarbejder, der er nødvendige for bestående landbrug, foretages uden særlig tilladelse. Bygninger til nyoprettede landbrug må ikke opføres uden fredningsnævnets tilladelse, der kan nægtes, såfremt byggeriet ikke tjener rimelige landbrugs økonomiske hensyn. Endvidere kræves ikke tilladelse til om- og tilbygning af eksisterende helårs- og sommerhuse, dog at sådanne arbejder, der i væsentlig grad vil ændre bygningens karakter, kun må foretages efter forud indhentet tilladelse fra fredningsnævnet.

5. Det er ikke tilladt at anbringe eller opsætte beboelsesvogne, beboelsesbåde, boder og skure, master, tårne og benzinanlæg eller andre skæmmende indretninger, dog at master til lokal el-forsyning kan tillades af fredningsnævnet.

6. Etablering af teltlejre, camping- og parkeringspladser må ikke finde sted. Dog skal kendelsen ikke være til hinder for, at der efter særlig aftale med fredningsnævnet tilvejebringes parkeringsplads og toiletfaciliteter på det fredede område.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk