ERIK MENVEDS TREDJE TVANGSBORG FUNDET.

I Middelalderens Klostre førte munkene Årbøger over samtlige begivenheder og vi læser da i Ribeårbogen under året 1313 følgende:

”Mod de nørrejydske bønder førte Kong Erik Menved en styrke til Horsens; han byggede en borg og underkuede dem således, at de gav ham Kirkenes tiende, 3 mark af hver plov og 1 hest af hvert sogn og dertil skal for stedse gives en skæppe rug af hver mark guld jord. (Guldvurderingen fra det 12. århundrede var en slags matrikulering). En borg bygges i Ulstrup ved Limfjorden på Ribe Bispedømmes jord og endnu en borg i Viborg ved St. Villads’ Kirke.”

Af disse tvangsborge har man udgravet borgen ved Horsens og borgen i Viborg på Borgvold. Borgen i Ulstrup synes man derimod ikke at have interesseret sig for, skønt en fodnote oplyser, at den skal søges i Ulbjerg Sogn, Rinds Herred, Viborg Amt.

(Regnar Knudsen som har skrevet denne beretning besluttede sig for at finde resterne af borgen og skriver videre:) Et nyt holdepunkt havde jeg fundet i Trap, der blandt andre gårde i Ulbjerg Sogn også nævnte Ulstrupgaard, som ligger sydvest for Ulbjerg ude ved fjorden. Ulstrupmanden havde dog aldrig hørt tale om nogen borg eller levninger deraf. Da jeg så spurgte ham om han ikke på sin jord havde fundet en større samling sten, fortalte han, at han ganske rigtigt havde haft en sådan nede i sin eng, hvorfra han for 5 – 6 år siden havde bortkørt læs i hundredevis; samtidig havde han jævnet en forhøjning på 1,5 meter og ladet ploven gå over stedet.

Da jeg fortalte ham, at han havde bortkørt Erik Menveds borg fra 1313, blev han tilsyneladende meget forbavset. Vi aftalte så at mødes om eftermiddagen sammen med en lokal lærer, der åbenbart var meget interesseret.  Ulstrupmanden førte nu læreren og mig et stykke over bakkerne i nord og ned i en engdal mellem høje lyngbakker og der ved et vandløb ca. 300 m fra fjorden kunne vi let kende stedet med de sørgelige rester af borgen. Der var kun få store sten tilbage; de andre- åbenbart grundstenene i den udjævnede vold – havde han lade en stenhugger ”skyde” med dynamit.

Naturligvis havde han været klar over, at der engang måtte have ligget en bygning her fra gammel tid, et fortidsminde, men ikke over dets historiske betydning. Det er kun beklageligt, at vi ikke var kommet 6 år tidligere for at redde det mindeværdige voldsted for undergang.

Man kan undre sig over, at kongen lægger sin nordlige tvangsborg så tæt på Viborg-borgen; men forklaringen må vel være, at de Rinds Herreds bønder og navnlig de senere så berømte ”Rinds Herreds Knaber” hørte til de mest opsætsige.

(Regnar Knudsens mere udførlig redegørelse for den politiske situation på daværende tidspunkt kan læses på Ulbjerg Lokalhistoriske Arkiv)  

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk