Fra venstre: Gørup Smedie, Købmand og Skole. Ca. 1960

Løgstørvej 65 (Tidligere Gørup Smedie)

Løgstørvej 67 (Stuehus til Bækgaarden)

Bækgaarden matr. nr. 6a, Løgstørvej 69.

Bækgaarden var omkring 1700 en stor gård, der ejedes af Mogens Christensen Gjørup, som var født på Gørupgaard. I 1713 blev gården købt af Hans Tausen til Testrupgaard, som satte to fæstere på gården, som dermed blev en dobbeltgård (2 halvgårde). I 1743 overtages gårdene af Commercieråd Jens Gjørup i Aalborg. I 1759 blev gårdene ved aktion solgt til Frk. Magdalene Catarine Juulson til Lynderupgaard. Hver gård var ansat i hartkorn 4 tdr. 2 skp. ½ alb. I årene 1810 - 12 flyttes den anden halvgård ud på Gørup vestermark og bliver til det senere "Engholm".

På et tidspunkt bliver gården købt af familien Ulbjerg som driver den indtil Anders Ulbjerg i 1932 sælger til Johannes Roersen, og ved hans død i 1975 overtager sønnen Børge Roersen gården, som han driver til sin død i 2000. Herefter købes gården af Elsebeth Andreasen.

  

 

Løgstørvej 69 "Bækgaarden" 2013

Løgstørvej 69 "Bækgaarden" 2015 (Stuehuset nedrevet)

Gjørupgaard - Mtr. nr 2a - Løgstørvej 73

Gårdens historie kan føres tilbage til 1590.
Gården har i gennem tiderne huset mange betydningsfulde slægter. Bl.a. Jens Christensen Giørup som oprettede et legat til Gørup Hospital i 1728, som blev forbedret af hans hustru Christence Hornemann. Hun skriver følgende i fundatsen: "Saalænge der i Giørup Bye findes gamle, fattige, vanføre og skrøbelige Mennesker saavel af Mand- som Quindekøn der kunne være min salige Mands Paarørende, skal de til Almisse være nærmest berettigede til at indtages i dette Hospital og nyde den Deputat ugentlig, jeg dertil haver destineret og henlagt." (se billedhistorie: Gørup Hospital)
Gården er i dag nedrevet

Stuehus & Hestestald bygget i 1842

Laden bygget i 1890

Gørupgaard i 1940'erne

Gørupgaard i 1950èrne

Arealet er 60 tdr. land, men der har i sin tid været 350 tdr. land, hvorfra der er udstykket til andre i sognet.

"Gørupgaard" har haft mange ejere i tiden løb , men har aldrig været en Fæstegaard og der er udstykket 10 selvstændige landbrug fra denne.

Løgstørvej 77 2015

Løgstørvej 77. Nedbrændt i 2016

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk