Matr. 11aa. Grøndalsvej 1

Grøndalscentret, Lokalhistorisk Arkiv

Matr. 11be. Grøndalsvej 2 A og B

År 2000 Møldrup Kommune

Matr. 11ø. Grøndalsvej 3

År 2000 Lone Lauritsen

1930 opførte Murer Alfred huset på Grøndalsvej 3. I den tid Alfred Nielsen boede her, var der kødudsalg ind ad døren ved siden af porten.

1940 købte Sognefoged Chr. Mortensen huset af Alfred Nielsen for 7000,- kr.og boede der til 1960.

1960 købte broderen Anders Hoppe Mortensen huset, han var gift med Marie Micaelsen de havde 5 børn: Christen, Ivan, Henning, Bente og Leif.Anders Hoppe døde pludselig i 1968, 51 år gammel. Anders Hoppe var blevet udnævnt til Sognefogde i Ulbjerg i 1943 efter sin far.- Marie Mortensen boede her sammen med sine børn. Hun døde i 1982 kun 58 år gammel.

1982 Christen Mortensen flytte ind i 1982. Christen havde været meget aktiv bl.a. havde han aftjent sin værnepligt ved livgarden. På grund af sygdom fik han førtidspension i 1982. Han døde i 1992.

Matr. 22b. Grøndalsvej 4

År 2000 Karin og Poul Betzer Pedersen

Matr. 11æ. Grøndalsvej 5

Anne Mette Refsborg og Jens Peter Christensen.

 

 

 

Matr. 5k. Grøndalsvej 6 A og B Ulbjerg gamle skole

Lone Skytte og Peter Sørensen.

Matr. 11aæ. Grøndalsvej 7

Troels Frederiksen.

Matr. 5i. Grøndalsvej 8

År 2000 Gitte og Jess Faber.

1968:Birgit og Frovin Sieg købte og bosatte sig i den gamle Ulbjerg Skole på Grøndalsvej 8. Her statede de en virksomhed med udgivelser af møntkataloger og albummer. Parret havde succes med virksomheden, en overgang havde de 3 halvtidsdamer. Frovin er uddannet maskinarbejder og opfandt og fremstillede selv maskiner og værktøj han skulle bruge til  af møntmapperne. - i midten af 90'erne solgte de rettighederne, 1999 flyttede parret til Møldrup. - Frovin Sieg døde i 2003 - Birgit Sieg døde i 2010, de efterlader en gift datter.

Grøndalsvej 10.

Kristina Bergen og Søren Larsen.

Historik: I 1724 var gårdens ejer Bent Jespersen til Holmegård i Skals Sogn. Den var fæstet af Niels Eskesen, og den stod for hartkorn 4 tdr. 4 skp. 1 fjk. 1 alb..

I 1758 var gården fæstet af Jacob Christensen, han var en af tre brødre, der hver havd een fæstegård i Ulbjerg. Jacob Christensen, der var sognefogde, var gift med Birgitte Mortensdatter, hun døde i 1757, hun tog sit eget liv.Jacob Christensen giftede sig igen med Ane Nielsdatter, og han døde i 1773.

Ane Nielsdatter giftede sig samme år med Peder Christensen Pors, og han fik dermed fæste på gården. Peder Pors afgik ved døden i 1788, da der ingen børn var i ægteskabet, skulle hans 3 brødre have arveret efter ham. 

Enken Ane Nielsdatter oplod nu fæstet for Niels Sørensen fra Skoue i Louens, hun skulle have aftægt der så længe hun levede. Niels Sørensen blev 1789 gift med Else Johanne CChristensdatter,hun havde været på gården i mange år som tjenestepige. I det ægteskab var der fire børn. - Niels Skoue købte gården fri fra Holmegård Gods i 1798, købesummen var 830 Rigsdaler.I 1805 døde Niels Skoue.

Grøndalsvej 10.

Enken Else Johanne blev året efter gift med Peder Mortensen, der stammede fra Gørup. I 1811 døde Else Johanne. Samme år giftede Peder Mortensen sig med Johanne Marie. De fik 3 børn: Morten, Else Johanne og Niels. - Peder Mortensen havde gården i en længere årrække, indtil han døde i 1836. Enken Johanne Marie forblev som ejer til 1845

I 1845 overtog Morten gården efter sin mor, han var året før blevet gift med Ane Kirstine Eskildsen. Moderen blev boende der indtil sin død i 1869, Anne Kristine og Morten fik 2 børn, Peder og Ane.

I 1874 afstod Morten gården til sønnen Peder Mortensen, som var blevet gift i 1870 med Christine Moustsen fra Låstrup. Mortens forældre skulle også have aftægt på gården. Christine og Peder fik 2 børn, datteren Martine og sønnen Christen 

I 1912 overtog Christen gården efter sine forældre, han blev gift med Kirstine Hoppe. - Også Christens forældre fik aftægt på gården. De døde henholdvis i 1919 og 1932. - Christen Mortensen der var sognefoged, døde pludselig i 1943. De havde 3 børn Peder, Hoppe og Sigrid.  Peder havde hus i Ulbjerg

1943 overtog Hoppe Mortensen gården efter sin far, han blev også valgt til sognefoged efter sin far. Moreren blev på gården til sin død.

År 1959 købte Søren Rold fra Fjeldsø gården af Hoppe Mortensen. Søren var gift med Sigrid datter af Chr. Mortensen. Søren Rold døde i 1983. Sigrid overtog gården, som blev drevet med bestyrer, hun ejede gården til sin død, hun døde i 2012, 92 år gammel.

Matr. 17a. Grøndalsvej 12

 

År 1940: Jens Jacobsen Christoffersen og Johanne Jensen overtog ejendommen efter hans far Anders Christoffersen, her blev bygget nyt stuehus, moreren blev boende i det gamle hjem, der var lavt til loftet,hun blev plejet og passet af børnene.- De havde 3 drenge. -  De solgte gården til en af sønnerne for 94.400 kr og købte et hus på Ågade 4 i Ulbjerg. - Jens Jacobsen Christoffersen døde i 1976 og Johanne døde i 1978.

År 1972: Jens Christoffersen overtog gården efter sin forældrer Jens Jacobsen og Johanne.Han afhændede gården i 1991 og flyttede ind i sine forældres hus på Ågade 4.

Jens Christoffersen døde i 2010.    Nuværende ejer er Birthe Kitmose

2015 Birthe Kimose

Grøndalsvej 12

Matr. 20a. Grøndalsvej  14

Mikael Terkelsen og Charlotte Prisfeldt Haring.

Matr. 4o. Grøndalsvej 16

År 1977. Jens Damgaard Christensen. I 1977 købte Anna og Jens huset på Grøndalsvej 16. Før den tid boede de i det lille hus nu nedbrudte hus ved Kjeldgårdsminde, hvor de begge arbejdede, og hvor de har været ansat i 33 år. De har en søn og 3 børnebørn. Anna døde i 2012.

Matr. 4o. Grøndalsvej 20

Rikke Frisch og MadsTaagaard.

Rikke Frisch kommer fra Nordsjælland, hun blev færdiguddannet som frisør i 1889. Hun har indrettet en ny frisørsalon "Klippen" på Grøndalsvej 20.    Nuværende ejer er K. Thaagaard Ejendomme APS

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk